Notice: Undefined index: iUserID in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/cores/common.php on line 1341

Notice: Undefined index: router in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/includes/router.php on line 23

Notice: Undefined index: tabname in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Controller/Site/Group.php on line 503

Notice: Undefined index: fname in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/RelUserGroup.php on line 268

Notice: Undefined index: fmemberid in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/RelUserGroup.php on line 276

Notice: Undefined index: fid in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/RelUserGroup.php on line 281

Notice: Undefined index: sSuorceURL in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 187

Notice: Undefined index: iChapNum in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 193

Notice: Undefined index: sLastChapNum in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 194

Notice: Undefined index: iChapCout in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 205

Notice: Undefined index: iNew in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 206

Notice: Undefined index: sContent in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 209

Notice: Undefined index: sPicture in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 210

Notice: Undefined index: sThumbnail in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 211

Notice: Undefined index: sContent_en in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 221

Notice: Undefined index: dDatePublic in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 226

Notice: Undefined index: iTgtt_threadid in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 233

Notice: Undefined index: iTgtt_datepost in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 234

Notice: Undefined index: sSuorceURL in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 187

Notice: Undefined index: iChapNum in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 193

Notice: Undefined index: sLastChapNum in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 194

Notice: Undefined index: iChapCout in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 205

Notice: Undefined index: iNew in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 206

Notice: Undefined index: sContent in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 209

Notice: Undefined index: sPicture in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 210

Notice: Undefined index: sThumbnail in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 211

Notice: Undefined index: sContent_en in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 221

Notice: Undefined index: dDatePublic in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 226

Notice: Undefined index: iTgtt_threadid in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 233

Notice: Undefined index: iTgtt_datepost in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 234

Notice: Undefined index: sSuorceURL in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 187

Notice: Undefined index: iChapNum in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 193

Notice: Undefined index: sLastChapNum in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 194

Notice: Undefined index: iChapCout in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 205

Notice: Undefined index: iNew in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 206

Notice: Undefined index: sContent in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 209

Notice: Undefined index: sPicture in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 210

Notice: Undefined index: sThumbnail in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 211

Notice: Undefined index: sContent_en in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 221

Notice: Undefined index: dDatePublic in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 226

Notice: Undefined index: iTgtt_threadid in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 233

Notice: Undefined index: iTgtt_datepost in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 234

Notice: Undefined index: sSuorceURL in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 187

Notice: Undefined index: iChapNum in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 193

Notice: Undefined index: sLastChapNum in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 194

Notice: Undefined index: iChapCout in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 205

Notice: Undefined index: iNew in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 206

Notice: Undefined index: sContent in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 209

Notice: Undefined index: sPicture in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 210

Notice: Undefined index: sThumbnail in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 211

Notice: Undefined index: sContent_en in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 221

Notice: Undefined index: dDatePublic in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 226

Notice: Undefined index: iTgtt_threadid in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 233

Notice: Undefined index: iTgtt_datepost in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 234

Notice: Undefined index: sSuorceURL in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 187

Notice: Undefined index: iChapNum in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 193

Notice: Undefined index: sLastChapNum in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 194

Notice: Undefined index: iChapCout in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 205

Notice: Undefined index: iNew in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 206

Notice: Undefined index: sContent in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 209

Notice: Undefined index: sPicture in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 210

Notice: Undefined index: sThumbnail in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 211

Notice: Undefined index: sContent_en in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 221

Notice: Undefined index: dDatePublic in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 226

Notice: Undefined index: iTgtt_threadid in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 233

Notice: Undefined index: iTgtt_datepost in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 234

Notice: Undefined index: sSuorceURL in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 187

Notice: Undefined index: iChapNum in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 193

Notice: Undefined index: sLastChapNum in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 194

Notice: Undefined index: iChapCout in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 205

Notice: Undefined index: iNew in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 206

Notice: Undefined index: sContent in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 209

Notice: Undefined index: sPicture in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 210

Notice: Undefined index: sThumbnail in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 211

Notice: Undefined index: sContent_en in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 221

Notice: Undefined index: dDatePublic in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 226

Notice: Undefined index: iTgtt_threadid in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 233

Notice: Undefined index: iTgtt_datepost in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Model/Site/Product.php on line 234

Notice: Undefined index: ui in /home/nhomdich/domains/nhomdich.com/public_html/Controller/Base.php on line 59
Fujoshi Gr - Trang Chủ Nhóm Dịch Fujoshi Gr
Fujoshi Gr Avatar

Fujoshi Gr

Đây là nhóm mới của Fujoshi Group do mình không đăng được truyện trên nhóm cũ nên mình tạo nhóm mới.

Địa chỉ nhóm:
Giới thiệu nhóm:
Một nhóm rất ư dễ thương chuyên về BL nhá
Ngày xuất hiện
19/10/2020
Cách thức liên hệ khác:
https://www.facebook.com/fujoshigr
Tìm thấy 6 projects

Mọi thông tin và hình ảnh trên website điều được thành viên sưu tầm trên internet. Toàn bộ nội dung trên web do thành viên đăng tải và chia sẻ theo các điều khoản của website. Chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên web này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

Truyện Tranh Tám Google +